پالم پیت از تنه و ضایعات درخت خرما تهیه میشود که یک بستر کشت عالی برای گلخانه ها و تهیه انواع محصولات نشایی بحساب می آید. اگر خواهان یک بستر کشت مناسب و عالی برای جایگزینی با کوکوپیت هستید حتما این محصول را تهیه کنید.