گلهای فضای کم نور برای محیط آپارتمان بسیار مناسب هستند. اولین اپلیکیشن گل و گیاه که توسط گیاهان دارویی پرسیکا تهیه شده، یک آرشیو از گلهایی است که در محیطهای کم نور قابل نگهداریند، بهمراه بیماریها و درمان آنها.

پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی

روش پرورش و نگهداری عروس گلهای آپارتمان بنفشه آفریقایی

در جهت پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی در مسیر درست بهتر است که ابتدا مختصری این گیاه را بشناسیم. نام این گل در بسیاری از  کشورها سینت پ...

ادامه مطلب