گیاهان دارویی آرامبخش تاثیر بسزایی در ایجاد آرامش در شما دارندشما با یک آرامبخش گیاهی قوی مثل سنبل الطیب که یکی از آرام‌ بخش ترین دمنوش‌های گیاهی برای آرامش اعصاب است می توانید با آرام بخش های گیاهی، آرام شوید. همواره سعی کنید که دمنوش های گیاهی عالی برای آرامش اعصاب مصرف کنید. داروهای گیاهی آرامبخش و خواب آور مانند قرص آرامبخش گیاهی عمل می کنند. عرقیات گیاهی برای آرامش اعصاب مفیدند و مثل داروی گیاهی برای اعصاب و روان موثرند.