ما در مرکز خرید کود هربان تهران و یا همان نمایندگی کود هربان در تهران که به عنوان یکی از فروشنده های این کود ارزشمند و طبیعی فعالیت داریم در مورد کود هربان اطلاعات کافی داشته و در سفارش کود هربان به سوالات خریداران محترم پاسخ خواهیم داد.