روش مصرف کود هربان بسیار جالب است. کود را به صورت نمک پاش روی سطح خاک مورد نظر پاشیده و سپس با خاک سطحی مخلوط می کنیم. یکی از مزایای کود هربان همین راحتی استفاده از آن است. کود گیاهی هربان برای هر روینده ای قابل مصرف است.