زمان استفاده از کود هربان اوقات مشخصی نیست، شما می توانید در هر زمانی از این کود ارگانیک و معدنی استفاده کنید. ولی بهترین زمان استفاده زمان رشد گیاه می باشد. فواید کود هربان باعث شده افراد زیادی تمایل به مصرف آن پیدا کنند.