سایت کود هربان واقع در گیاهان پرسیکا به آدرس persicaplants.com یکی از برترین نمایندگی های کود هربان و عرضه کننده این کود طبیعی و معدنی می باشد. از وظایف نمایندگی کود هربان مطلع کردن مشتریها از معایب کود هربان و فواید کود هربان است.