طرز استفاده از کود هربان را به طور کامل در سایت persicaplants.com می توانید مطالعه بفرمایید. ما در سایت هم عکس کود هربان و هم مزایا و معایب کود هربان را توضیح داده ایم. تاکنون در مورد عوارض کود هربان گزارشی بدست ما نرسیده است.